Tä­män vuo­den vir­tu­aa­li­set Su­vi­seu­rat avat­tiin aa­mu­päi­väl­lä. Ter­veh­dys­pu­hees­saan Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo pu­hui Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­ses­ta niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Hän muis­tut­ti, et­tä myös yh­teis­kun­nal­li­set päät­tä­jät ovat vii­me kä­des­sä vas­tuus­sa toi­min­nas­taan Ju­ma­lal­le, jol­ta he ovat myös saa­neet val­tan­sa.

Kes­ki­ta­lo oli pa­hoil­laan, et­tä maal­lis­tu­mi­nen on hei­ken­tä­nyt yh­teis­kun­nal­lis­ten päät­tä­jien ym­mär­rys­tä täs­tä.

– Ei kan­na­ta kui­ten­kaan vain sur­ku­tel­la, sil­lä on pal­jon myös omas­sa­tun­nos­saan tark­ko­ja ja oi­keu­den­tun­toi­sia päät­tä­jiä ja eri­lai­sis­sa yh­teis­kun­nan vas­tuu­teh­tä­vis­sä toi­mi­via.

Sur­kut­te­lun si­jas­ta hän neu­voi kaik­kia kris­tit­ty­jä ru­koi­le­maan Ju­ma­lan mie­len mu­kais­ta ke­hi­tys­tä yh­teis­kun­taam­me ja koko maa­il­maan.

– Pyy­däm­me, et­tä päät­tä­jät te­ki­si­vät työ­tä oi­keu­den­tun­toi­ses­ti ja yh­teis­tä etua ta­voi­tel­len.

Jee­sus täyt­ti Ju­ma­lan tah­don

Kes­ki­ta­lon pu­heen kes­ki­ös­sä oli­vat seu­ra­tun­nuk­sen sa­nat ”Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si”, jot­ka ovat kat­kel­ma Isä mei­dän -ru­kouk­ses­ta.

Hän ker­toi, et­tä Ju­ma­lan tah­toa il­men­tä­vät oma­tun­to ja kym­me­nen käs­kyä, ”elä­män lii­ken­ne­sään­nöt”. Eh­jäs­ti ja täy­des­ti Ju­ma­lan tah­to to­teu­tui Jee­suk­sen elä­mäs­sä.

Get­se­ma­nes­sa Jee­sus pyy­si tai­vaal­li­sel­ta Isäl­tään, et­tei hä­nen tar­vit­si­si kär­siä, mut­ta li­sä­si:

– Ei kui­ten­kaan niin kuin minä tah­don vaan niin kuin sinä.

Kes­ki­ta­lo poh­ti, et­tä Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­ru­kous on ai­ka roh­kea, kos­ka Ju­ma­lan tah­to voi ol­la eri­lai­nen kuin oma tah­tom­me. Täs­tä ker­too myös Kes­ki­ta­lon lu­ke­ma Je­sa­jan kir­jan koh­ta, jos­sa to­de­taan, et­tä Ju­ma­lan aja­tuk­set ei­vät ole ih­mi­sen aja­tuk­sia.

– Meil­le ih­mi­sil­le on omi­nais­ta, et­tä toi­voi­sim­me et­tä mi­nun tah­to­ni to­teu­tui­si.

– Voim­me kui­ten­kin luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­lan tah­to on hyvä, Kes­ki­ta­lo roh­kai­si.

 

Va­los­sa va­el­ta­mis­ta

Avaus­sa­nois­saan Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la luki Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min koh­dan, jos­sa Jee­sus kut­suu Mat­teus-ni­mis­tä tul­li­mies­tä seu­raa­jak­seen.

– Mat­teus nou­si vä­lit­tö­mäs­ti ja läh­ti seu­raa­maan Jee­suk­ses­ta. Hän löy­si ar­mol­li­sen Ju­ma­lan, kään­tyi syn­nin tiel­tä tai­vas­tien kul­ki­jak­si, Tas­ki­la sa­noi.

Hän ker­toi, et­tä Jee­suk­sen seu­raa­mi­nen mer­kit­see va­los­sa va­el­ta­mis­ta, elä­mää Jee­suk­ses­sa ja Py­hän Hen­gen yh¬tey­des­sä sekä us­ko­vais­ten kes­ki­näi­ses­sä rak­kau­des­sa.

– Kai­ken tä­män saa ai­kaan Ju­ma­lan ar­mo Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa, hän pu­hui.

Raa­ma­tus­sa ker­ro­taan, et­tä kaik­ki ih­mi­set ei­vät ota vas­taan Jee­suk­sen kut­sua.

– Hä­net ot­taa vas­taan ih­mi­nen, joka kai­paa ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta. Hen­gel­li­ses­ti rik­kaat ja on­nis­tu­neet ei­vät tar­vit­se hä­nen apu­aan. Sik­si Jee­sus meni Mat­teus-pub­li­kaa­nin ko­tiin; pub­li­kaa­nin, jota ih­mi­set pi­ti­vät syn­ti­se­nä ja ros­vo­na, Tas­ki­la to­te­si.

Mat­teus­ta hyl­jek­sit­tiin ja vi­hat­tiin, mut­ta hän kel­pa­si Ju­ma­lal­le. Tas­ki­la roh­kai­si ot­ta­maan Jee­suk­sen kut­sun vas­taan Mat­teuk­sen ta­voin.

 

Va­loa lä­het­tä­vä ma­jak­ka

SRK:n pää­sih­tee­ri Juha Kaa­ri­vaa­ra toi­vot­ti pu­heen­vuo­ros­saan kuu­li­jat ter­ve­tul­leik­si Su­vi­seu­roi­hin jär­jes­tä­jien puo­les­ta.

– Saam­me hil­jen­tyä vies­ti­mien ää­res­sä ja pie­nem­mäl­lä jou­kol­la elä­vän Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon, hän sa­noi.

Kaa­ri­vaa­ra muis­te­li Hau­ki­pu­taan Su­vi­seu­ro­ja lä­hes kol­men­kym­me­nen vuo­den ta­kaa. Noi­den seu­ro­jen tun­nus­lau­se oli psal­mis­ta 25.

– Juh­la­port­tiin oli ku­vat­tu va­loa lä­het­tä­vä ma­jak­ka, joka oh­jaa kul­kua pi­me­än, myrs­ky­ä­vän me­ren kes­kel­lä.

Kaa­ri­vaa­ra ker­toi, et­tä Ju­ma­lan sana roh­kai­see tuon va­loa lä­het­tä­vän ma­ja­kan ta­voin us­ko­maan evan­ke­liu­min ja te­ke­mään elä­mäs­sä sel­lai­sia va­lin­to­ja, et­tä sai­sim­me säi­lyt­tää us­kon ja hy­vän oman­tun­non.

Hän toi Su­vi­seu­roi­hin myös Poh­jois-Ame­ri­kan si­sar­jär­jes­tön LLC:n ja Ruot­sin si­sar­jär­jes­tön SFC:n ter­veh­dyk­set.

 

Kuuntelijan kuva.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Päivämiehessä 26.6.2020.

Linkki alkuperäiseen artikkeliin: https://www.paivamies.fi/uutiset/piispa-keskitalo-suviseuroissa-myos-yhteiskunnallinen-paattaja-vastaa-toiminnastaan-kaikkivaltiaalle-jumalalle-6.42.7190.a809c9083a?fbclid=IwAR19LuSem18K1f3C7M0vYe3xqbvMJcQgt86iMThe6pRXlQHHkNyslRV3gyA