Kesäseuraradion teemoina ovat tänä kesänä luottamus, psalmit, kansainvälisyys sekä osallisuus ja yhteys. Teemat näkyvät tämän kesän ohjelmasarjoissa, jotka alkavat suviseuralähetyksen alkaessa keskiviikkona 24.6.

Suviseurojen aikana kuullaan kokonaisuudessaan esimerkiksi sarjat Luottamus Jumalaan, Jokainen on omanlainen ja Psalmit. Rakkaustarinasarja puolestaan ajoittuu opistoseuroihin. Koko kesän ajan jatkuvat esimerkiksi sarjat Yhdessä, Työelämän polulla sekä Käännekohtia – Raamatun henkilöiden elämäntarinoita.

Useimmat tämän kesän ohjelmista kuuluvat osaksi ohjelmasarjaa. – Halusimme tuottaa ohjelmat sarjoina paitsi teemojen esille tuomisen, myös tiimityön tehokkuuden ja mukavuuden vuoksi. Useimpia sarjoja on ollut tekemässä useampi toimittaja, ohjelmapäällikkö Tuomas Inkeroinen kertoo.

Mukavaa kuunneltavaa on ohjelmapäällikön mukaan luvassa koko kesäksi.

Tarkemmat ohjelmatiedot ilmoitetaan muutama viikko kerrallaan Kesäseuraradion verkkosivuilla ja Päivämiehessä. Seuraohjelma löytyy suviseurasivuilta.

Ke­sän oh­jel­ma­sar­jat

Su­vi­seu­ro­jen ai­kaan kuul­ta­vat:

Luot­ta­mus Ju­ma­laan – ker­to­muk­sia luot­ta­muk­ses­ta, 8 osaa

Jo­kai­nen on oman­lai­nen, 4 osaa

Psal­mit, 4 osaa

Us­ko­vai­se­na ajas­sa, 4 osaa

Opis­to­seu­ro­jen ai­kaan kuul­ta­vat:

Rak­kaus­ta­ri­na­sar­ja, 3 osaa

Ai­kam­me ihan­teet, 3 osaa

Koko ke­sän jat­ku­via sar­jo­ja:

Yh­des­sä, 7 osaa

Ys­tä­vyys, 4 osaa

Tal­koo­työs­sä – pu­het­ta yh­tei­ses­tä te­ke­mi­ses­tä, 5 osaa

Työ­e­lä­män po­lul­la, 5 osaa

Kir­kol­li­set juh­la­py­hät, 5 osaa

Kään­ne­koh­tia – Raa­ma­tun hen­ki­löi­den elä­män­ta­ri­noi­ta, 5 osaa