Ke­sä­seu­ra­ra­dio avaa eri­kois­lä­he­tyk­sen pää­si­äi­sen ajak­si. Lä­he­tys on kuul­ta­vis­sa vain net­ti­ra­di­os­samme.

Oh­jel­ma al­kaa kii­ras­tors­tai-il­ta­na ja jat­kuu pää­si­äis­maa­nan­tai-il­taan as­ti.

Pyydämme toiveita vir­sis­tä ja Sii­o­nin lau­luis­ta kiirastorstain lä­he­tyk­seen. Lähetä toiveesi viimeistään 5.4.2020 säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen ra­dio@srk.fi, WhatsApp-vies­til­lä nu­me­roon 045 122 3592 tai tällä lomakkeella http://bit.ly/laulutoive.

Pääsiäislähetyksen ohjelmassa on luvassa seuroja Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­seltä, ar­kis­to­saar­no­ja sekä SRK:n musiikkia ja jul­kai­su­jen esit­te­lyä. Tar­kem­mat oh­jel­ma­tie­dot tulevat pää­si­äis­tä edeltävällä vii­kol­la sivuillemme ja Päi­vä­mie­s-lehteen.

Ke­sä­seu­ra­ra­dio haluaa välittää ko­tei­hin pää­si­äi­sen loh­dul­lis­ta lau­lua ja ylös­nou­se­muk­sen rie­mu­vies­tiä, sillä koronaviruspandemian vuok­si kirk­ko­jen ja rauhanyh­dis­tys­ten ovet ovat kiin­ni.